Hudûd Boyunda Asker Mezarı

Hudûd Boyunda Asker Mezarı

Balkan şavaşının henüz başlamadığı ama ayak seslerinin duyulduğu 1910 yılı baharı. Bir yıl önce Sultan 2.Abdülhamit’i darbeyle düşürüp Osmanlı yönetimini ele geçiren İttihat ve Terakkî Partisi iktidarda. Aşağıdaki resimde Bulgar sınırında çatışmada şehit düşen askerimiz için şehit düştüğü yerde yapılan mezar var. Şehidimiz henüz gömülmüş. Gazi askerlerimiz, şehidimiz için okunan Kuran’ı tâzimle dinliyorlar. Resmin yayınlandığı Servet-i Fünun Gazetesi haberinde, çabucak yapılan şehidimizin mezarının birkaç yılda yok olacağı endişesi içinde. Devamında, halbuki Bulgarların ölen askerleri için büyük harcamalarla abide mezarlar yaptıklarını ve yüzyıllar sonraya kalarak anılacakları belirtiliyor. Bu nedenle gazete, bizim şehitlerimizin de unutulmaması için mezarlarının bir anıt mezara dönüştürülmesi kampanyası açmış. Osmanlıya ve İslâm medeniyetine karşı yükselen bu savaş abidelerinin artması ve savaşmaları için Balkan ülkelerine büyük para ve silah yardımı yapan Avrupa’nın sömürgeci ülkeleri, artık yüzyıllarca “Osmanlı Barışı” içinde yaşayan bölgeyi tahakkümü altına almak için büyük bir savaşı başlatmak üzere. Balkan savaşlarının başlamasından kısa bir müddet sonra bu kez Ortadoğu’da Müslüman Arapları Osmanlı’ya karşı ayaklandırmayı başaracak olan Avrupa’nın savaşçı güçleri, Osmanlı coğrafyasını parçalayıp hükmetmek ve sömürmek için Birinci Dünya Savaşı’nı çıkartmak üzere. Taraflar ise durumu değerlendirmekten bî haber, anıt mezarlar peşinde. rnAskerimiz ise görevini yapmış ve en güzel makama ulaşmış. Arkadaşları da şehidimize son görevlerini yerine getiriyorlar. Ona ve binlerce şehit ve gazimizin ruhuna Fatiha. Ama tarafları barış ve sükûna kavuşturacak, medeni bir dünyada insanca yaşamaya davet edecek akl-ı selîm nerede? (Prof. Dr. Ahmet KALA).rn

(Yazının Başlığı) HUDÛD BOYUNDA ASKER MEZARI

rn

(Resmin alt yazısı) Bulgar hududunda terk-i hayat eden asâkir-i Osmaniyeden bir şehid-i maʿfurun: Bu kabrin lâyık olduğu suretde mükemmelen inşâsı mukarrerdir.

rnsehid.sonBu nüshamızın birinci resmi Belgrad hudunda bir müsâdemede şehid düşen bir Osmanlı neferinin mezarını gösteriyor[1]. Bu şehid-i muhteremin mensub olduğu tabur erkân ve neferâtı tarafından iki taraf taşlarla şöylece örilivererek baş ve ayak uçlarına birer yazılı taş dikilmiş bir kabirdir ki zamanın hücum-ı tahribkârına en çok birkaç ay birkaç sene dayanabilir. Halbuki elli adım ötede Bulgarlar kendi askerlerinden maktul düşenler içün öyle mezarlar yapıyorlar öyle abideler inşa ediyorlar ki bunlar asırlarca dayanır. Yüzlerce sene sonra hikâye-i ser-fuşt eder.rnrnSF.nr.989. s.16.askerMezarVatanın turâb-ı pâkini müdafaʿa içün vatan çüdâ garib bir hâl içinde terk-i hayat eden şehidlerimize Bulgarlardan örnek alacak kadar hürmetde kusur etmelimiyiz? Şükür ki geçenlerde bir Türk gazetesi Tanin bu hâl-i müellemi enzâr-ı teessüfe arz ederek hudud boylarında şehid düşen Osmanlı askerleri içün mükemmel bir mezar vücuda getirilmek üzere bir iane açdı. Ve baʿzı himmetkârân-ı ümmet bu ianeyi derhal şetâb etdi. Bizim de söyleyeceğimiz şu resmin ber-lisân-ı hazîn ve garib ile arz etdiği kisve-i harabenin kalblerde uyandıracağı hüsn-i hamiyyetden istiʿane etmek. Tanin’in açtığı ianeye erbab-ı mürüvvetin bezl-i iştirâk eylemelerini temenni etmektedir.rnrn rnrn


rnrnDipnotlar  rnrn[1] Fotoğraf: s.1. Yazı: s.16 (Servet-i Fünûn; Cilt 39, Sayı 989. 10 Cemâziyelevvel 1328 / 20 Mayıs 1910).

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *